VKSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực thi pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương

Tham dự hội nghị ký kết có các đồng chí Bùi Xuân Thường – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt – Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VKSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực thi pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương 1

Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt – Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức tham gia ký kết quy chế phối hợp

Chương trình phối hợp được xây dựng nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, qua đó phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo các cơ quan đã tiến hành thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy các cơ quan thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2022-2026. Theo đó, nội dung được các cơ quan tập trung phối hợp thực hiện, là chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quyết sách của tỉnh, của huyện; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương, chính sách của huyện; phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, để công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, đồng chí Bùi Xuân Thường – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy mong muốn, các cơ quan, đơn vị xác định việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là để cơ quan, đơn vị mình làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án lớn, các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm có tính chất phức tạp, nhạy cảm, VKSND huyện và các đơn vị cần phối hợp với Ban Tuyên giáo tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt dư luận, báo cáo về tác động, phạm vi ảnh hưởng của dự án, chương trình đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và thống nhất công tác phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong nhân dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Châu Đức nhấn mạnh.

Trần Tùng – Việt An