Chủ tịch nước chủ trì họp cải cách, hoàn thiện bộ máy Nhà nước

Phiên họp đã thống nhất một số nội dung quan trọng. Cụ thể, dự thảo đề án đã thể hiện rõ nét, nhất quán tinh thần mà Ban Chỉ đạo đã quán triệt, đó là việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng XHCN và bảo đảm thực hiện dân chủ XHCN ngày càng tốt hơn. Bộ máy Nhà nước là bộ máy kiên quyết chống tham nhũng, để không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng; công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm chính quyền các cấp.

Chủ tịch nước chủ trì họp cải cách, hoàn thiện bộ máy Nhà nước 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” .Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận bất kỳ sự cải cách, đổi mới nào cũng có những rào cản cần phải vượt qua, trong đó, rào cản liên quan đến lợi ích cục bộ thường rất lớn. Do đó, khi bàn về những chính sách, quan điểm cải cách, đổi mới, cần đặt lợi ích đại cục của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết; quán triệt sâu sắc quan điểm quyền lực nhà nước là của nhân dân, do nhân dân giao phó.

B.T.V