Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai 0

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác làm việc, trao đổi với Tỉnh ủy Đồng Nai

Báo cáo tại hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5, khóa X (NQTƯ5, khóa X), Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó đã cụ thể hóa những điểm mới của Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để triển khai thực hiện.

Qua 15 năm thực hiện NQTƯ5, khóa X, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với chức năng nhiệm vụ quy định, các cấp ủy đã xác định và thực hiện tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện các mặt công tác.

Phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, của các cấp ủy Đảng đã được đổi mới ngày càng cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ nét. Các tổ chức cơ sở Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện lĩnh vực công tác ở cơ sở; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai 5

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Đoàn khảo sát đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai. Đa số các thành viên trong đoàn khảo sát đều đánh giá cao những nội dung báo cáo trong thực hiện NQTƯ5, khóa X tại địa phương.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đặt ra nhiều câu hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề mà báo cáo nêu, trong đó, nhấn mạnh làm rõ thêm các vấn đề về sinh hoạt Đảng trực tuyến; thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân; đánh giá về công tác phòng, chống ngăn chặn các tiêu cực trong công tác cán bộ; hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; vấn đề phát triển Đảng, tuyên truyền chủ trương chính sách đối với lực lượng đảng viên khối doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động; làm rõ hơn các đổi mới, phát huy các mô hình, cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết; một số giải pháp, dự báo trong thực hiện các nội dung liên quan NQTƯ5, khóa X.

Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai 9

Bà Trương Thị Mai Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận

Hội nghị cũng đã thẳng thắn làm rõ các hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong thực hiện NQTƯ5, khóa X tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có việc một số cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên chưa thật sự nắm chắc các phương thức lãnh đạo của Đảng, dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng, rập khuôn, máy móc; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa vận dụng các phương thức của Đảng ở một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, cấp ủy cấp xã còn yếu.

Phát biểu kết luận, bà Trương Thị Mai Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là hết sức quan trọng trong mọi giai đoạn. Việc đổi mới phải thay đổi liên tục, nhất quán, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trong đó, việc kiểm tra giám sát, tổng kết thực tiễn hoạt động sẽ giúp tổ chức Đảng có những phương thức đổi mới phù hợp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định Đồng Nai có nhiều đổi mới, có hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, phù hợp với sự phát triển của tỉnh nhà. Về các kiến nghị của tỉnh, bà Trương Thị Mai cũng đã ghi nhận, đề nghị các thành viên trong đoàn khảo sát nắm bắt và theo dõi những nội dung này, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đề án.

Trung Nghĩa